Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường là: Trường được SGD về đánh giá ngoài và công nhận trường đạt KĐCL giáo dục năm 2018. Năm học 2019 – 2020 trường đạt chuẩn Quốc gia.KE HOACH NHIEM VU NAM HOC