Xây dựng các tiêu chí trương đạt chuẩn quốc gia.

Nhà trường tiếp tục xây dựng các hạn mục trong tiêu chí trương chuẩn quốc gia để hoàn thành đúng theo tiến độ.IMG20190114095219[1]